Kan ik de grond altijd weer verkopen?

Ja. Aangezien de grond volledig in uw bezit is, net zoals bijvoorbeeld een koophuis, is het ten alle tijden vrij verhandelbaar. Wel is het raadzaam de grond zo lang mogelijk in bezit te houden, omdat u dan vaak meer voor de grond krijgt. Een belegging in grond is voor de lange termijn. Hoewel grond in…

Hoe komt de verkoopprijs tot stand?

De door Grondzaken Nederland aangeboden percelen hebben allen in principe als huidige bestemming “cultuurgrond”. Dit kan grasland, agrarische grond, landbouwgrond of een andere benaming zijn. Maar in de basis lopen of liepen er recent nog koeien overheen of verbouwd of verbouwde de boer hier kortgeleden nog gewassen op. Grondzaken Nederland koopt haar percelen via de…

Op welke criteria worden de locaties geselecteerd?

De eerste twee criteria waaraan ieder perceel moet voldoen zijn: Het perceel mag niet vervuild zijn. Middels een ‘verkennend’ bodemonderzoek wordt een schone grond verklaring af gegeven. Zoals het woord al aangeeft betreft het hier slechts een verkennend onderzoek waarmee het risico wordt geminimaliseerd. Bij een eventuele toekomstige aanvraag voor een bouwvergunning zal er nog…

Vanaf welk bedrag kan ik beleggen?

Grondzaken Nederland biedt beleggingen aan (en de bemiddelaar bemiddelt daarin) met een aankoopsom van minimaal € 110.000,- vrij op naam. Conform de vrijstellingsregeling van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) wordt u daarom gezien als een gekwalificeerde belegger. Grondzaken Nederland en de bemiddelaar zijn daardoor met hun activiteiten niet vergunningsplichtig en staan dientengevolge niet…

Wat gebeurd er bij een bestemmingsplanwijziging?

Bij een bestemmingsplanwijziging vind er een verandering plaats van het grondgebruik, of van de maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld inhouden dat grond die als agrarisch bestemd was, voortaan gebruikt mag worden voor woningbouw of industrie. Anders dan in het verleden hoeven bestemmingsplanwijzigingen niet meer goedgekeurd te worden door…

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaald gebied mag gebeuren. Het plan omschrijft het heden. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het gebruik van grond, maar ook over bijvoorbeeld de maximale hoogte en breedte van bouwwerken. Zo wordt er voorkomen dat er bijvoorbeeld op agrarische grond woningen worden gebouwd, de natuurgebieden…

Wat houdt ruilverkavelingsrente in?

Als de overheid kosten heeft gemaakt voor een herinrichting van het landschap, maakt zij aanspraak op ruilverkavelingsrente. Ruilverkaveling komt tot stand doordat uit het ruimtelijke ordeningsbeleid, milieubeleid of plattelandsbeleid, gronden worden herverdeeld die eigendom zijn van agrariërs. Zo kan het zijn dat een agrariër meer of minder gronden overhoud na de ruilverkaveling. Naast de kosten…

Wat is de omgevingswet?

De omgevingswet gaat in 2021 in. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen…

Kan ik grond aankopen d.m.v. een lening?

Deelname via een hypotheek is mogelijk. Houd er rekening mee dat investeren met geleend geld eventueel extra risico’s met zich mee brengt (geld lenen kost geld). Heeft u geen gelden liquide, maar wel een overwaarde in u huis dan is het misschien interessant om in overleg te gaan.