Waarom staat Grondzaken Nederland niet onder toezicht van de AFM?

Grondzaken Nederland biedt beleggingen aan (en de bemiddelaar bemiddelt daarin) met een aankoopsom van minimaal € 110.000,- vrij op naam. Conform de vrijstellingsregeling van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) wordt u daarom gezien als een gekwalificeerde belegger. Grondzaken Nederland en de bemiddelaar zijn daardoor met hun activiteiten niet vergunningsplichtig en staan dientengevolge niet…

Wat is pacht?

Pacht is een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden, al dan niet met de op die grond staande ‘hoeve’ door de eigenaar in gebruik wordt gegeven aan de pachter. De opbrengst van het verpachte goed komt in beginsel toe aan de pachter. Het is een zogenaamde bijzondere overeenkomst.

Wat is een aanbiedingsplicht?

Op het verkochte rust na een onherroepelijke bestemmingsplanwijziging een aanbiedingsplicht aan een ander dan Grondzaken Nederland. De aanbiedingsplicht is de verplichting van de verkoper (huidige eigenaar) om de grond eerst te koop aan te bieden aan degene die als gerechtigde in de akte van levering (het eigendomsbewijs) is opgenomen.

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond (perceel), ook al bent u niet zelf de eigenaar. Voorbeelden zijn: Recht van overpad Recht op uitzicht Recht van weg Recht van goot Bij recht van overpad mag u over (een deel van) het erf van de ander lopen of mag de…

Wat is een bodemonderzoek?

De kwaliteit van de bodem wordt onderzocht door middel van een verkennend bodemonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om bijvoorbeeld te kijken of de bodem geschikt is voor woningbouw. Ook wordt dit onderzoek gedaan in verband met hergebruik van grond. De grond die wordt opgegraven, mag namelijk niet worden toegepast op een stuk grond dat schoner…

Wat is een rentmeester?

Rentmeesters NVR zijn de vastgoedspecialisten in het landelijk gebied, het overgangsgebied naar de stad en de stadsrand. Bij alle vraagstukken over onroerend goed, zoals functieverandering, taxaties, onteigening of planschades, is de hulp van een gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. Het beroep rentmeester gaat terug tot de oudheid. Van oudsher houdt de rentmeester zich met meer zaken bezig…

Wat doet het Kadaster?

Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Als u een onverdeeld aandeel van een perceel van A-M koopt, doet de notaris bij het Kadaster onderzoek of A-M het betreffende aandeel conform het gestelde, in de koopovereenkomst, aan u kan leveren. Na transport meldt de notaris bij…

Wat doet de notaris?

Wanneer u in Nederland, als particulier of ondernemer, onroerend goed aanschaft of verkoopt krijgt u altijd te maken met een notaris. Of het nu gaat om de levering na koop, de verdeling na scheiding, het vestigen van een hypotheek of het vestigen van een zakelijk recht (zoals vruchtgebruik of erfdienstbaarheid). Ook een aankoop van (onbebouwde)…

Wat doet de bemiddelaar?

A-M Vastgoed werkt samen met Eigen Grond B.V. In opdracht van A-M Vastgoed tracht Eigen Grond u op een correcte manier te informeren over de investeringsmogelijkheid via A-M Vastgoed. Eigen Grond is een onafhankelijke organisatie met een eigen bestuur en verantwoordelijkheid. Zij dienen u, zonder enige vorm van eigen interpretatie, op basis van alle beschikbare…