Veelgestelde vragen

Wat houdt ruilverkavelingsrente in?

Als de overheid kosten heeft gemaakt voor een herinrichting van het landschap, maakt zij aanspraak op ruilverkavelingsrente. Ruilverkaveling komt tot stand doordat uit het ruimtelijke ordeningsbeleid, milieubeleid of plattelandsbeleid, gronden worden herverdeeld die eigendom zijn van agrariërs. Zo kan het zijn dat een agrariër meer of minder gronden overhoud na de ruilverkaveling. Naast de kosten…

Wat is de omgevingswet?

De omgevingswet gaat in 2021 in. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen…

Kan ik grond aankopen d.m.v. een lening?

Deelname via een hypotheek is mogelijk. Houd er rekening mee dat investeren met geleend geld eventueel extra risico’s met zich mee brengt (geld lenen kost geld). Heeft u geen gelden liquide, maar wel een overwaarde in u huis dan is het misschien interessant om in overleg te gaan.

Waarom staat Grondzaken Nederland niet onder toezicht van de AFM?

Grondzaken Nederland biedt beleggingen aan (en de bemiddelaar bemiddelt daarin) met een aankoopsom van minimaal € 110.000,- vrij op naam. Conform de vrijstellingsregeling van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) wordt u daarom gezien als een gekwalificeerde belegger. Grondzaken Nederland en de bemiddelaar zijn daardoor met hun activiteiten niet vergunningsplichtig en staan dientengevolge niet…

Wat is pacht?

Pacht is een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden, al dan niet met de op die grond staande ‘hoeve’ door de eigenaar in gebruik wordt gegeven aan de pachter. De opbrengst van het verpachte goed komt in beginsel toe aan de pachter. Het is een zogenaamde bijzondere overeenkomst.

Wat is een aanbiedingsplicht?

Op het verkochte rust na een onherroepelijke bestemmingsplanwijziging een aanbiedingsplicht aan een ander dan Grondzaken Nederland. De aanbiedingsplicht is de verplichting van de verkoper (huidige eigenaar) om de grond eerst te koop aan te bieden aan degene die als gerechtigde in de akte van levering (het eigendomsbewijs) is opgenomen.

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond (perceel), ook al bent u niet zelf de eigenaar. Voorbeelden zijn: Recht van overpad Recht op uitzicht Recht van weg Recht van goot Bij recht van overpad mag u over (een deel van) het erf van de ander lopen of mag de…

Wat is een bodemonderzoek?

De kwaliteit van de bodem wordt onderzocht door middel van een verkennend bodemonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om bijvoorbeeld te kijken of de bodem geschikt is voor woningbouw. Ook wordt dit onderzoek gedaan in verband met hergebruik van grond. De grond die wordt opgegraven, mag namelijk niet worden toegepast op een stuk grond dat schoner…