Veelgestelde vragen

Wat is een rentmeester?

Rentmeesters NVR zijn de vastgoedspecialisten in het landelijk gebied, het overgangsgebied naar de stad en de stadsrand. Bij alle vraagstukken over onroerend goed, zoals functieverandering, taxaties, onteigening of planschades, is de hulp van een gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. Het beroep rentmeester gaat terug tot de oudheid. Van oudsher houdt de rentmeester zich met meer zaken bezig…

Wat doet het Kadaster?

Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Als u een onverdeeld aandeel van een perceel van A-M koopt, doet de notaris bij het Kadaster onderzoek of A-M het betreffende aandeel conform het gestelde, in de koopovereenkomst, aan u kan leveren. Na transport meldt de notaris bij…

Wat doet de notaris?

Wanneer u in Nederland, als particulier of ondernemer, onroerend goed aanschaft of verkoopt krijgt u altijd te maken met een notaris. Of het nu gaat om de levering na koop, de verdeling na scheiding, het vestigen van een hypotheek of het vestigen van een zakelijk recht (zoals vruchtgebruik of erfdienstbaarheid). Ook een aankoop van (onbebouwde)…

Wat doet de bemiddelaar?

A-M Vastgoed werkt samen met Eigen Grond B.V. In opdracht van A-M Vastgoed tracht Eigen Grond u op een correcte manier te informeren over de investeringsmogelijkheid via A-M Vastgoed. Eigen Grond is een onafhankelijke organisatie met een eigen bestuur en verantwoordelijkheid. Zij dienen u, zonder enige vorm van eigen interpretatie, op basis van alle beschikbare…

Wat doet de beheerder/meester?

Verkoper zal in de akte van levering een nog door haar te bepalen meester benoemen welke het beheer over het perceel krijgt waarvan het verkochte een onverdeeld aandeel uitmaakt. De beheerder zal een onafhankelijke professionele partij zijn welke beschikt over adequate kennis en contacten gerelateerd aan de agrarische sector, vastgoed-projectontwikkeling en de bouwsector. Koper accepteert…

Hoelang duurt het voordat de overdracht plaatsvind?

De eigendomsoverdracht van het verkochte vindt plaats binnen vier (4) weken na ondertekening van de overeenkomst door koper en verkoper, of zoveel eerder of later als partijen onderling af (zullen) stemmen. Dit onder voorbehoud dat alle benodigde stukken tijdig door de notaris zijn ontvangen en de notaris kan voldoen aan zijn zorgplicht. In het geval…

Is de aankoop wel veilig?

Ja. Onroerend goed, ook wel vastgoed of registergoed genoemd, staat geregistreerd bij het kadaster. Het kadaster is een door overheid gereguleerd zelfstandig bestuursorgaan. In het register staat vermeld wie de eigenaar van het onroerend goed is en of er bijvoorbeeld een hypotheek op zit. Daarnaast kan onroerend goed alleen verkocht/gekocht worden middels tussenkomst van een…

Is het koopcontract bindend?

Door het ondertekenen van de overeenkomst gaat u een onvoorwaardelijke verplichting met A-M Vastgoed aan, welke verplichting na tegentekenen door A-M Vastgoed niet eenzijdig kan worden ontbonden. Bij het niet nakomen (waaronder begrepen: niet tijdig, niet juist en/of niet volledig nakomen) van de onvoorwaardelijk aangegane verplichtingen, is koper zonder rechterlijke tussenkomst volledig aansprakelijk voor de…