Onze website is bedoeld om u te informeren
Alle informatie op onze openbare website is bedoeld om u te informeren. U kunt de informatie niet beschouwen als persoonlijk advies. Als u een beslissing neemt op basis van deze informatie, doet u dat voor uw eigen rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk, als u niet hebt geïnformeerd of de informatie juist is of als u geen advies hebt gehad. Wij raden u aan om eerst contact met ons op te nemen.

Wij proberen u juiste, volledige en actuele informatie te geven. Wij kunnen hiervoor ook anderen inschakelen. Wij kunnen u niet garanderen dat de informatie op onze website juist, volledig of actueel is.

Als wij op onze website hyperlinks of verwijzingen naar andere sites opnemen, zijn deze bedoeld als informatie. Wij controleren de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen niet continu. Een verwijzing of hyperlink betekent niet dat wij de betreffende site of de producten of informatie op de betreffende site aan u adviseren. Wij kunnen u niet garanderen dat de hyperlink werkt, dat de site waarnaar wordt verwezen goed functioneert, of dat de informatie op deze websites correct is.

We doen er alles aan om onze website goed te laten functioneren en 24 uur per dag toegankelijk te houden. We kunnen niet garanderen dat u onze website altijd foutloos en ononderbroken kunt gebruiken. We zijn niet aansprakelijk voor schade als onze website tijdelijk minder goed of niet functioneert.

De inhoud van onze website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten
Onze website en de inhoud ervan (met inbegrip van alle teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s) is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud van onze website is alleen toegestaan voor niet-commercieel gebruik. Voor andere doeleinden mag niets van onze website gebruikt, verspreid of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Grondzaken Nederland of van een ander die rechthebbende is.

Wij zijn niet aansprakelijk
Wij en/of de personen of bedrijven waarmee wij samenwerken, zijn niet aansprakelijk voor enige schade door het gebruik (of niet kunnen gebruiken) van onze website. Dat geldt ook voor schade die het gevolg is van de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op onze website.

Voor onze website geldt het Nederlands recht
Op onze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden behandeld bij een Nederlandse rechter.

Wij kunnen de inhoud van onze website wijzigen
Wij kunnen alle inhoud van onze website (waaronder alle teksten en deze disclaimer) zonder aankondiging wijzigen. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of onze informatie is gewijzigd.