Over Grondzaken Nederland

Wij bieden u de mogelijkheid om een aankoop in cultuurgrond te doen. Cultuurgronden zijn gronden die door de mens vooral zijn ingericht voor akkerbouw en/of veeteelt. De gronden die wij aanbieden hebben in het geldende bestemmingsplan vaak de bestemming ‘agrarisch’.

Wij bieden een product aan zonder beheer. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer. Dientengevolge zijn onze bemiddelaar en wij niet vergunningsplichtig conform de Wet financieel toezicht (Wft) en staan daarmee niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). U krijgt een gedeelte van een perceel geleverd, vrij van pacht of enig ander gebruiksrecht. Dit gedeelte vormt later een nieuw onafhankelijk perceel met een eigen kadastrale aanduiding. Dit houdt tevens in dat u jaarlijks kosten zult hebben zoals waterschapslasten en dat u uw perceel – onder voorbehoud van eventuele kettingbedingen – zelf vrij kunt verhandelen.

Wij trachten gronden te selecteren welke in meer of mindere mate een kans hebben om op (langere) termijn te veranderen van bestemming. Een mogelijke verandering welke voor u een rendement kan opleveren. Deze gronden selecteren wij op basis van informatie die wij op het internet hebben gevonden en die vrij publiekelijk is. De bronnen hiervan delen wij met u, zodat u zelf kunt onderzoeken en beslissen of dit een geschikte aankoop voor u is, omdat de termijn waarop en de hoogte van een eventueel rendement altijd onduidelijk is. Er zijn geen garanties, niemand beschikt immers over een glazen bol. Wij adviseren u alleen aan te kopen als u het bedrag op langere termijn kunt missen. U bent namelijk aan het speculeren. Ook al heeft een aankoop in cultuurgrond altijd een onderliggende waarde, er is geen garantie dat uw aankoop een rendement gaat maken.

Grondzaken Nederland selecteert haar gronden op een aantal criteria. De eerste drie criteria waaraan ieder perceel moet voldoen zijn:

  • Het perceel mag in de regel niet vervuild zijn. Voor een aankoop wordt, middels een ‘verkennend’ bodemonderzoek beoordeeld of de gronden eventueel geschikt zijn voor woningbouw en/of industrie. Zoals het woord al aangeeft betreft het hier slechts een verkennend onderzoek. Bij een eventuele toekomstige aanvraag voor een bouwvergunning zal er nog een uitvoerig bodemonderzoek verricht moeten worden, maar het verkennend onderzoek sluit het risico vrijwel uit dat de vergunning na het uitvoerige bodemonderzoek wordt geweigerd of dat er een zware grondsanering moet plaatsvinden.
  • De inkoopprijs voor Grondzaken Nederland moet een marktconforme prijs zijn. Alleen dan kunnen wij een verkoopprijs hanteren waarbij de aankoopprijs voor de koper volgens ons reëel is. U als koper betaalt namelijk een hogere (aankoop)prijs dan Grondzaken Nederland, daar wij kosten maken en marge wensen te hebben.
  • Het perceel mag geen beperkingen hebben zoals een besluit op basis van natuurbescherming, een besluit op basis van monumentenwet, weidevogelleefgebied, geluidscontouren, stankcirkels, hoogspanningsmasten etc.

Daarnaast kijken we naar criteria die de kans op een waardestijging verhogen. Dit kunnen zaken zijn zoals:

  • Hebben andere professionele partijen zoals projectontwikkelaars recent nog percelen in de buurt gekocht.
  • Hebben de gemeente en provincie een wens om in de toekomst in het betreffende gebied iets te (laten) ontwikkelen (dit wordt ‘structuurvisie’ genoemd).
  • Heeft er recent op een naburig perceel een positieve bestemmingswijziging plaatsgevonden.
  • Ligt het perceel strategisch gunstig, bijvoorbeeld in de buurt van ontsluitingswegen of grenzend aan – dan wel (gedeeltelijk) omsloten door – andere bebouwing.

Grond aankopen begint bij Grondzaken Nederland.

Wilt u ook een eigen stuk grond in Nederland? Neem vandaag nog contact op met onze bemiddelaar.
Neem contact op
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor dez activiteit.
Openingstijden
Maandag 11:00 - 20:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 15:30
© 2023 Grondzaken Nederland - KvK. 76376079