Veelgestelde vragen

Is de aankoop wel veilig?

Onroerend goed, ook wel vastgoed of registergoed genoemd, staat geregistreerd bij het Kadaster. Het Kadaster is een de door overheid gereguleerd zelfstandig bestuursorgaan. In het register staat vermeld wie de eigenaar van het onroerend goed is en of er bijvoorbeeld een hypotheek op zit. Daarnaast kan onroerend goed alleen verkocht/gekocht worden middels tussenkomst van een notaris. Een notaris is beëdigd door de koningin en moet bij een koop/verkoop onpartijdig zijn. Hij moet controleren of zowel de verkoper als de koper weet wat hij verkoopt/koopt en wat daarbij de consequenties zijn. Dit wordt de zorgplicht van de notaris genoemd.Hoelang duurt het voordat de overdracht plaatsvindt?

De eigendomsoverdracht kan normaal gesproken binnen 3 á 4 weken plaatsvinden nadat u de koop-verkoop-overeenkomst getekend heeft, of zoveel eerder of later als partijen onderling af (zullen) stemmen. Dit onder voorbehoud dat alle benodigde stukken tijdig door de notaris zijn ontvangen en de notaris kan voldoen aan zijn zorgplicht. In het geval dat koper wenst dat de eigendomsoverdracht door een andere notaris zal geschieden, wordt in goed overleg met verkoper een andere notaris gekozen.Wat is een brochure?

De inhoud van de brochure is een fragmentarische weergave op basis van vrij publiekelijk verkregen informatie uit bronnen op het internet. Deze bronnen worden in de brochure vermeld. Wij kunnen niet garanderen dat we alle relevante informatie ook werkelijk hebben gevonden. Tevens kan in de brochure een potentie interpretatie van een projectontwikkelaar weergegeven zijn. Wij kunnen niet garanderen dat de uit deze bronnen verkregen informatie correct is. De brochure heeft niet de pretentie volledig te zijn. U wordt geadviseerd om (op basis van deze bronnen) eigen onderzoek te doen.Wat doet onze bemiddelaar?

Wij, Grondzaken Nederland, werken samen met Eigen Grond B.V. (hierna onze bemiddelaar). In opdracht van ons dient onze bemiddelaar u op een correcte manier te informeren over de aankoopmogelijkheid bij Grondzaken Nederland. Onze bemiddelaar is een onafhankelijke organisatie met een eigen bestuur en verantwoordelijkheid. Zij dienen u, zonder enige vorm van eigen interpretatie, te informeren op basis van alle beschikbare informatie bij Grondzaken Nederland. Onze bemiddelaar kan haar mening geven over de potentie van een perceel cultuurgrond, maar uiteindelijk beslist u zelf of de verhouding potentie–koopsom voor u geschikt is.Wat doet de notaris?

Wanneer u in Nederland, als particulier of ondernemer, onroerend goed aanschaft of verkoopt, krijgt u altijd te maken met een notaris. Of het nu gaat om de levering na koop, de verdeling na scheiding, het vestigen van een hypotheek of het vestigen van een zakelijk recht (zoals vruchtgebruik of erfdienstbaarheid). Ook een aankoop van (onbebouwde) cultuurgrond bij ons, Grondzaken Nederland, loopt via een notaris. De notaris let op de belangen van alle betrokkenen. Een notaris is deskundig, onafhankelijk en onpartijdig. De notaris zal onder andere controleren of u handelingsbekwaam bent. Afspraken legt de notaris vast in een notariële akte. Zo is het voor iedereen altijd duidelijk wat de afspraken zijn. Als er later twijfel ontstaat, dan geeft de notariële akte helderheid. De notaris heeft het liefst dat u persoonlijk aanwezig bent bij het tekenen van de leveringsakte.Wat doet het Kadaster?

Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Als u cultuurgrond koopt, doet de notaris bij het Kadaster onderzoek of Grondzaken Nederland de betreffende aankoop conform het gestelde in de koop-verkoop-overeenkomst aan u kan leveren. Na transport meldt de notaris bij het Kadaster dat u eigenaar bent geworden. Het Kadaster verwerkt deze informatie binnen één werkdag. Nadat het Kadaster u heeft ingeschreven als nieuwe eigenaar, controleert de notaris of deze inschrijving juist gebeurd is. Pas als dit het geval is, betaalt de notaris de door u betaalde koopsom door aan ons. Na enkele weken ontvangt u van het Kadaster het schrijven genaamd, kennisgeving wijziging rechten, ofwel de bevestiging dat u als eigenaar ingeschreven bent.Wat doet een rentmeester?

Rentmeesters zijn de vastgoedspecialisten (een soort makelaars) in het landelijk gebied, het overgangsgebied naar de stad en de stadsrand. Bij alle vraagstukken over onroerend goed, zoals functieverandering, taxaties, onteigening of planschades, is de hulp van een gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. Het beroep rentmeester gaat terug tot de oudheid. Van oudsher houdt de rentmeester zich met meer zaken bezig dan alleen het innen van renten. In opdracht van grondeigenaren inden zij rente bij o.a. boeren welke de gronden gebruikte. Bij de Romeinen beheerde de rentmeester vaak niet alleen het onroerend goed maar zelfs het gehele vermogen van zijn opdrachtgever. Rentmeesters komen in Nederland al voor in de 14e eeuw. In de regel werkten zij voor maar één opdrachtgever, voor wie zij vaak de vertrouwensman in de ruimste zin des woord waren. Het beroep rentmeester is niet wettelijk beschermd. Dat betekent dat iedereen in Nederland, ongeacht van opleiding en ervaring, als rentmeester kan opereren. Ervaren en opgeleide rentmeesters kunnen zich laten beëdigen door de Stichting Rentmeesterkamer.Is het koopcontract bindend?

Door het ondertekenen van de overeenkomst en het tegentekenen van Grondzaken Nederland gaat u een onvoorwaardelijke verplichting met Grondzaken Nederland aan, welke verplichting niet eenzijdig kan worden ontbonden. Bij het niet nakomen (waaronder begrepen: niet tijdig, niet juist en/of niet volledig nakomen) van de onvoorwaardelijk aangegane verplichtingen, kunnen wij u als koper zonder rechterlijke tussenkomst volledig aansprakelijk stellen voor de geleden schade.Wat is een bodemonderzoek?

De kwaliteit van de bodem wordt onderzocht door middel van een verkennend bodemonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om bijvoorbeeld te kijken of de bodem geschikt is voor woningbouw. Ook wordt dit onderzoek gedaan in verband met hergebruik van grond. De grond die wordt opgegraven, mag namelijk niet worden toegepast op een stuk grond dat schoner is dan de opgegraven grond.

Let op !! Bijna elke grond in Nederland heeft in bepaalde mate enige vervuiling, echter mag deze vervuiling het beoogde gebruik niet in de weg staan. De vervuiling moet daarom binnen bepaalde grenzen vallen.Grond aankopen begint bij Grondzaken Nederland.

Wilt u ook een eigen stuk grond in Nederland? Neem vandaag nog contact op met onze bemiddelaar.
Neem contact op
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor dez activiteit.
Openingstijden
Maandag 11:00 - 20:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 15:30
© 2023 Grondzaken Nederland - KvK. 76376079