privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten van Grondzaken Nederland B.V. (hierna: ‘GZN’) in het kader van het aan- en verkooptraject van onroerend goed. Deze privacyverklaring staat los van eventuele privacyverklaring(en) van derden welke onverminderd van toepassing kunnen zijn.

GZN respecteert je privacy en daarom gaat GZN zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel je persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechten je hebt op deze persoonsgegevens. GZN voldoet daarmee aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016), hierna te noemen: AVG.

De gegevens van GZN zijn als volgt:

Naam: Grondzaken Nederland B.V.

Bezoekadres: Raadhuisplein 232, 2132 TZ Hoofddorp

KvK-nummer: 76376079

Telefoonnummer: 085-0471880

E-mailadres: info@grondzakennederland.nl

Website: www.grondzakennederland.nl

Voor vragen over de verwerking van je persoonsgegevens door GZN of uitoefening van je individuele rechten, kan je via bovenstaande contactgegevens contact opnemen met de privacy-contactpersoon van GZN.

Verwerking persoonsgegevens

GZN verwerkt je persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de koop en verkoop van onroerend goed. GZN verwerkt je persoonsgegevens conform de privacy wet- en regelgeving, ook als je persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Soort persoonsgegevens

GZN ontvangt persoonsgegevens van haar opdrachtnemers, waaronder Eigen Grond B.V. (hierna te noemen: EG). Het gaat daarbij onder meer om de volgende informatie:

  • NAW-gegevens;

  • Telefoonnummer en e-mailadres;

  • Eigendomsinformatie uit het Kadaster;

  • Ondernemingsinformatie uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • Overige persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de notariële levering.

Daarnaast kan de communicatie tussen jou en GZN worden opgenomen en bewaard ten behoeve van compliance, trainingsdoeleinden en/of verkrijging van bewijs.

Tijdens de communicatie kan GZN aanvullende persoonsgegevens vragen.

Verwerking van persoonsgegevens door derden

Voor de goede uitvoering van aankoop en verkooptraject maakt GZN gebruik van de diensten van derden, zoals onder meer de bemiddelaar EG, de notaris, een beheerder etc. (hierna te noemen: Derden). GZN heeft indien nodig met deze Derden (verwerkers)overeenkomsten afgesloten, waarin zij zich jegens GZN onder meer verplichten:

–      de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden of andere wijzen te gebruiken dan in deze privacyverklaring uiteengezet;

–      voldoende waarborgen te bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tot de te verrichten verwerkingen en het bewaren van de verwerkte persoonsgegevens;

–      eventuele financiële gegevens uitsluitend te verwerken om aan de formele vereisten tot overdracht van onroerend goed te kunnen voldoen. De financiële gegevens zijn uitsluitend door GZN inzichtelijk en zullen niet met een derde partij worden gedeeld.

Je persoonsgegevens zullen zonder je toestemming nimmer aan derden worden verkocht, noch zullen deze worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring omschreven.

Doeleinden en grondslagen van verwerking persoonsgegevens

Op grond van de AVG is het toegestaan om je persoonsgegevens te verwerken indien daar een duidelijk doel en een wettelijke grondslag voor is. GZN verwerkt je persoonsgegevens met als doel het aan- en verkooptraject van onroerend goed uit te voeren en om bewijs te hebben van hetgeen over en weer is gecommuniceerd in het aankooptraject. Deze doeleinden zijn noodzakelijk voor een goede uitvoering van de koop-verkoopovereenkomst van onroerend goed (artikel 6 lid 1 sub b AVG) en het daaraan voorafgaande het aankooptraject. Daarnaast heeft GZN een gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens te verwerken om de voornoemde doelen te bereiken (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Het is in jouw belang dat GZN op grond van de verzamelde informatie, waaronder de persoonsgegevens en de informatie verstrekt tijdens de telefoongesprekken, de koop- en verkoop uit te voeren.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Voor een goede uitvoering van de aankoop-verkoopovereenkomst worden je persoonsgegevens bewaard totdat het volledige aankoop-verkooptraject volledig is uitgevoerd en afgewikkeld, en GZN je persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor voornoemde doeleinden. Indien er om welke reden dan ook geen aankoop-verkoop tot stand komt worden je persoonsgegevens maximaal een jaar bewaard, behalve indien GZN je persoonsgegevens om wettelijke redenen moet bewaren, worden de persoonsgegevens op grond van de (fiscale) wet- en regelgeving 7 jaar bewaard.

GZN houdt zich daarbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

Ontvangers van persoonsgegevens buiten de EU

De persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie.

Rechten op persoonsgegevens

Op grond van de AVG heb je de volgende rechten ten aanzien van je persoonsgegevens:

–      het recht op inzage en kopie;

–      het recht op rectificatie;

–      het recht op gegevensverwijdering;

–      het recht op beperking van de verwerking;

–      het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;

–      het recht op overdraagbaarheid van gegevens;

–      het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien je gebruik wil maken van je rechten, kan je een onderbouwd verzoek indienen via voornoemde contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat GZN niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten. Daarnaast kan uitoefening van rechten consequenties hebben voor de (uitvoering) van de overeenkomst. Binnen een maand nadat GZN een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten van je heeft ontvangen, zal GZN je informeren. Daarbij zal GZN gemotiveerd aangeven of aan het verzoek gevolg wordt gegeven. Het uitoefenen van je recht(en) is in beginsel kosteloos.

Indienen klacht bij de toezichthouder

Het kan zijn dat je, ondanks de zorgvuldige aanpak van GZN, een klacht hebt over de wijze waarop GZN je persoonsgegevens verwerkt en/of met je rechten omgaat. Je kunt dan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens daarvan staan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 december 2019 en kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden tijdig bekend gemaakt via de website of per e-mail. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kan je contact opnemen met de privacy-contactpersoon via bovenstaande contactgegevens.

Grond aankopen begint bij Grondzaken Nederland.

Wilt u ook een eigen stuk grond in Nederland? Neem vandaag nog contact op met onze bemiddelaar.
Neem contact op
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor dez activiteit.
Openingstijden
Maandag 11:00 - 20:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 15:30
© 2023 Grondzaken Nederland - KvK. 76376079