Amsterdam 1990

Amsterdam 2000

Amsterdam 2010

Amsterdam 2019

Wij bieden u de mogelijkheid om een aankoop in cultuurgrond te doen. Cultuurgronden zijn gronden welke door de mens vooral zijn ingericht voor akkerbouw en/of veeteelt. De gronden die wij aanbieden hebben in het geldende bestemmingsplan vaak de bestemming ‘agrarisch’. Wij bieden twee verschillende producten aan, een product zonder beheer en een product met beheer.

Bij het product zonder beheer zijn de bemiddelaar en wij niet vergunningsplichtig ingevolge de Wet financieel toezicht (Wft) en staan de bemiddelaar en wij en niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). U krijgt een perceel geleverd zonder pacht of enig ander gebruiksrecht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer. U krijgt een gedeelte van het perceel geleverd. Dit gedeelte vormt later een nieuw onafhankelijk perceel met een eigen kadastrale aanduiding. Dit houdt tevens in dat u jaarlijks kosten zult hebben zoals waterschapslasten en dat u het perceel – onder voorbehoud van eventuele kettingbedingen – zelf vrij kunt verhandelen.

Bij het product met beheer bieden wij beleggingen aan (en de bemiddelaar bemiddelt daarin) met een aankoopsom van minimaal € 110.000,- vrij op naam. Conform de vrijstellingsregeling van de Wft wordt u daarom gezien als een gekwalificeerde belegger. De bemiddelaar en wij zijn daardoor met onze activiteiten niet vergunningsplichtig en staan dientengevolge niet onder toezicht van de AFM.

Wij zullen bij het product met beheer middels de akte van levering, een nog nader door ons te bepalen beheerder aanstellen welke het beheer over uw perceel c.q. uw belegging zal voeren. Deze beheerder is een onafhankelijke, professionele partij welke beschikt over adequate kennis en contacten gerelateerd aan de agrarische sector en aan vastgoed-projectontwikkeling en de bouwsector. De rechten en plichten van de beheerder staan in de koop-verkoop-overeenkomst en zijn nog nader uitgewerkt in de akte van levering. Samen met andere beleggers verwerft u een onverdeeld eigendom.

Wij trachten gronden te selecteren welke in meer of mindere mate een kans hebben om op (langere) termijn te veranderen van bestemming. Een mogelijke verandering welke voor u een rendement kan opleveren. Wij selecteren gronden op basis van informatie die wij op het internet hebben gevonden en welke vrij publiekelijk zijn. De bronnen hiervan delen wij met u zodat u zelf kunt onderzoeken en interpreteren of dit een geschikte aankoop voor u is, omdat de termijn waarop en de hoogte van een eventueel rendement altijd onduidelijk is. Er zijn geen garanties, niemand beschikt immers over een glazen bol. Wij adviseren u alleen aan te kopen als u het bedrag op langere termijn kunt missen. U bent namelijk aan het speculeren. Ook al heeft een aankoop in cultuurgrond altijd een onderliggende waarde, er is geen garantie dat uw aankoop een rendement gaat maken.

Er zijn veel redenen waarom u een grond aankoop zou moeten doen. De spaarrentes zijn inmiddels zo goed als verwaarloosbaar en wegen niet op tegen de inflatie. De koers van aandelen fluctueert dagelijks. Voor investeerders in woningen zijn de woningprijzen inmiddels de pan uit gestegen. Grond daarentegen heeft een aantal voordelen waarvan wij er hier een paar noemen.

 • Grond komt er niet meer bij, bebouwing wel;
 • Grond is minder conjunctuurgevoelig;
 • Grond is een fysiek bezit en vrij verhandelbaar;
 • Levering via notaris en eigendomsverklaring kadaster;
 • Risicospreiding door aankopen op meerdere locaties;

 • Grond stijgt normaliter in waarde, door autonome waardegroei;
 • Grond is ten opzichte van ander bezit relatief waarde vast;
 • Grondlocaties bevinden zich in Nederland;
 • De nieuwe omgevingswet;
 • Geschikt voor bijna iedere beurs;
 • Geschikt voor zowel zakelijk als privé;
 • Gezien de woningnood is grond een vereiste voor toekomstige bouwlocaties;
 • Kans tot bouwgrond te worden;
 • Er is een tekort aan bouwgrond;
 • Tussen 2020 en 2030 moeten in totaal 845.000 woningen gebouwd worden;
 • Grond geeft rust.
Wilt u meer weten over een aankoop in grond of wat voor u de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met onze bemiddelaar.