Is de aankoop wel veilig?

Onroerend goed, ook wel vastgoed of registergoed genoemd, staat geregistreerd bij het kadaster. Het kadaster is een door overheid gereguleerd zelfstandig bestuursorgaan.

In het register staat vermeld wie de eigenaar van het onroerend goed is en of er bijvoorbeeld een hypotheek op zit. Daarnaast kan onroerend goed alleen verkocht/gekocht worden middels tussenkomst van een notaris.

Een notaris is beëdigd door de koningin en moet bij een koop/verkoop onpartijdig zijn. Hij moet controleren of zowel de verkoper als de koper weet wat hij verkoopt/koopt en wat de daarbij de consequenties zijn. Dit wordt de zorgplicht van de notaris genoemd.

Hoelang duurt het voordat de overdracht plaatsvindt?

De eigendomsoverdracht van het verkochte vindt normaliter plaats binnen vier (4) weken na ondertekening van de overeenkomst door koper en verkoper, of zoveel eerder of later als partijen onderling af (zullen) stemmen.

Dit onder voorbehoud dat alle benodigde stukken tijdig door de notaris zijn ontvangen en de notaris kan voldoen aan zijn zorgplicht. In het geval dat koper wenst dat de eigendomsoverdracht door een andere notaris zal geschieden, wordt in goed overleg met verkoper een andere notaris gekozen.

Wat is een brochure?

De inhoud van de brochure is een fragmentarische weergave uit vrij publiekelijk verkregen bronnen op het internet. Deze bronnen worden in de brochure vermeld. Grondzaken Nederland kan niet garanderen dat zij alle relevante informatie ook werkelijk heeft gevonden. Tevens kan in de brochure een potentie interpretatie van een projectontwikkelaar weergegeven zijn. Grondzaken Nederland kan niet garanderen dat de uit deze bronnen verkregen informatie correct is. De brochure heeft niet de pretentie volledig te zijn. U wordt geadviseerd om (op basis van deze bronnen) eigen onderzoek te doen.

Wat doet de beheerder?

Grondzaken Nederland zal in de akte van levering een beheerder aanstellen die uw perceel zal beheren. De beheerder zal een professioneel beheerder zijn die beschikt over adequate kennis en contacten gerelateerd aan de agrarische sector, vastgoed-projectontwikkeling en de bouwsector. De beheerder heeft navolgende rechten en plichten (e.e.a. wordt nader uitgewerkt in de akte van levering):

 • De beheerder zal een ordentelijke gebruiker zoeken en hem middels een jaarlijks opzegbare overeenkomst contracteren.
 • De beheerder zal actief zoeken naar mogelijke bestemmingsplanwijzingen om uw perceel te (doen laten) ontwikkelen met als doel rendement voor u te realiseren.
 • De beheerder verkrijgt van u een voorkeursrecht van koop bij een bestemmingsplanwijziging en in bijzondere gevallen ook voor een bestemmingsplanwijziging. De marktconforme prijs wordt altijd door minimaal twee onafhankelijke deskundige bepaald.
 • De beheerder zal bij het beheer van uw perceel de belangen van u zoveel mogelijk in acht nemen.

Wat doet de bemiddelaar?

Grondzaken Nederland werkt samen met EIGEN GROND B.V. (hierna de bemiddelaar). In opdracht van Grondzaken Nederland dient de bemiddelaar u op een correcte manier te informeren over de aankoopmogelijkheid via Grondzaken Nederland.

De bemiddelaar is een onafhankelijke organisatie met een eigen bestuur en verantwoordelijkheid. Zij dienen u, zonder enige vorm van eigen interpretatie, te informeren op basis van alle beschikbare informatie bij Grondzaken Nederland en bij haarzelf. De bemiddelaar kan haar mening geven over de potentie van een perceel cultuurgrond, maar uiteindelijk beslist u zelf of de verhouding potentie–koopsom voor u geschikt is.

Wat doet de notaris?

Wanneer u in Nederland, als particulier of ondernemer, onroerend goed aanschaft of verkoopt, krijgt u altijd te maken met een notaris. Of het nu gaat om de levering na koop, de verdeling na scheiding, het vestigen van een hypotheek of het vestigen van een zakelijk recht (zoals vruchtgebruik of erfdienstbaarheid).

Ook een aankoop van (onbebouwde) cultuurgrond bij Grondzaken Nederland loopt via een notaris. De notaris let op de belangen van alle betrokkenen. Een notaris is deskundig, onafhankelijk en onpartijdig. De notaris zal onder andere controleren of u handelingsbekwaam bent. Afspraken legt de notaris vast in een notariële akte. Zo is het voor iedereen altijd duidelijk wat de afspraken zijn. Als er later twijfel ontstaat, dan geeft de notariële akte helderheid. Het notariaat ontvangt u bij voorkeur het liefst persoonlijk op het notariskantoor voor transport.

Wat doet het Kadaster?

Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft.

Als u cultuurgrond koopt, doet de notaris bij het Kadaster onderzoek of Grondzaken Nederland de betreffende aankoop conform het gestelde in de koop-verkoop-overeenkomst aan u kan leveren. Na transport meldt de notaris bij het Kadaster dat u eigenaar bent geworden. Het Kadaster verwerkt deze informatie binnen één werkdag. Nadat het Kadaster u heeft ingeschreven als nieuwe eigenaar, controleert de notaris of deze inschrijving juist gebeurd is. Pas als dit het geval is, betaalt de notaris de door u betaalde koopsom door aan Grondzaken Nederland.

Wat doet een rentmeester?

Rentmeesters zijn de vastgoedspecialisten in het landelijk gebied, het overgangsgebied naar de stad en de stadsrand. Bij alle vraagstukken over onroerend goed, zoals functieverandering, taxaties, onteigening of planschades, is de hulp van een gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk.

Het beroep rentmeester gaat terug tot de oudheid. Van oudsher houdt de rentmeester zich met meer zaken bezig dan alleen het innen van renten. In opdracht van grondeigenaren inde zij rente bij o.a. boeren welke de gronden gebruikte. Bij de Romeinen beheerde de rentmeester vaak niet alleen het onroerend goed maar zelfs het gehele vermogen van zijn opdrachtgever.

Rentmeesters komen in Nederland al voor in de 14e eeuw. In de regel werkte zij voor maar één opdrachtgever, voor wie hij vaak de vertrouwensman in de ruimste zin des woord was. Het beroep rentmeester is niet wettelijk beschermd. Dat betekend dat iedereen in Nederland, ongeacht van opleiding en ervaring, als rentmeester kan opereren. Ervaren en opgeleide rentmeesters kunnen zich laten beëdigen door de Stichting Rentmeesterkamer.

Is het koopcontract bindend?

Door het ondertekenen van de overeenkomst gaat u een onvoorwaardelijke verplichting met Grondzaken Nederland aan, welke verplichting na tegentekenen door Grondzaken Nederland niet eenzijdig kan worden ontbonden.

Bij het niet nakomen (waaronder begrepen: niet tijdig, niet juist en/of niet volledig nakomen) van de onvoorwaardelijk aangegane verplichtingen, is koper zonder rechterlijke tussenkomst volledig aansprakelijk voor de geleden schade door verkoper.

Wat is een bodemonderzoek?

De kwaliteit van de bodem wordt onderzocht door middel van een verkennend bodemonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om bijvoorbeeld te kijken of de bodem geschikt is voor woningbouw. Ook wordt dit onderzoek gedaan in verband met hergebruik van grond. De grond die wordt opgegraven, mag namelijk niet worden toegepast op een stuk grond dat schoner is dan de opgegraven grond.

 

Let op !! Bijna elke grond in Nederland heeft in bepaalde mate een bepaalde vervuiling, echter mag deze vervuiling het beoogde gebruik niet in de weg staan. De vervuiling moet daarom onder bepaalde grenzen vallen.

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond (perceel), ook al bent u niet zelf de eigenaar. Voorbeelden zijn:

 • Recht van overpad
 • Recht op uitzicht
 • Recht van weg
 • Recht van goot

Bij recht van overpad mag u over (een deel van) het erf van de ander lopen/rijden of mag de ander dat bij u. Een voorbeeld is het gezamenlijk gebruik van een oprit. In sommige gevallen kost dit gebruik geld. Dit wordt ‘retributie’ genoemd.

Wat is een aanbiedingsplicht?

Een aanbiedingsplicht is de verplichting van de verkoper (huidige eigenaar) om de grond eerst te koop aan te bieden aan degene die als gerechtigde in de akte van levering (het eigendomsbewijs) is opgenomen.

Wat is pacht?

Pacht is een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden, al dan niet met de op die grond staande ‘hoeve’ door de eigenaar in gebruik wordt gegeven aan de pachter. De opbrengst van het verpachte goed komt in beginsel toe aan de pachter. Het is een zogenaamde bijzondere overeenkomst.

Wat is de Wet op het financieel toezicht (Wft)?

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is een groot aantal regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop samengebracht.

Wat is de taak van de AFM?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werkt.

Waarom staat Grondzaken Nederland niet onder toezicht van de AFM?

Bij het product zonder beheer zijn de bemiddelaar en Grondzaken Nederland niet vergunningsplichtig ingevolge de Wet financieel toezicht (Wft) en staan zij niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). U krijgt een perceel geleverd zonder pacht of enig ander gebruiksrecht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer. U krijgt een gedeelte van het perceel geleverd. Dit gedeelte vormt later een nieuw onafhankelijk perceel met een eigen kadastrale aanduiding. Dit houdt tevens in dat u jaarlijks kosten zult hebben zoals waterschapslasten en dat u het perceel – onder voorbehoud van eventuele kettingbedingen – zelf vrij kunt verhandelen.

Bij het product met beheer biedt Grondzaken Nederland beleggingen aan (en de bemiddelaar bemiddelt daarin) met een aankoopsom van minimaal € 110.000,- vrij op naam. Conform de vrijstellingsregeling van de Wft wordt u daarom gezien als een gekwalificeerde belegger. De bemiddelaar en Grondzaken Nederland zijn daardoor met hun activiteiten niet vergunningsplichtig en staan dientengevolge niet onder toezicht van de AFM.

Als ik kom te overlijden, wat gebeurd er met mijn aankoop?

Dit zal net als uw overige bezittingen, met tussenkomst van een notaris, naar uw erfgenamen gaan.

Kan ik grond aankopen d.m.v. een lening?

Deelname met geleend geld is mogelijk. Dat is geheel uw eigen keuze. Houd er rekening mee dat aankopen met geleend geld eventueel extra risico’s met zich mee brengt. Onder andere kost geld lenen geld en moet u altijd op de een of andere manier aflossen.

Heeft u geen gelden liquide, maar wel een overwaarde in u huis dan is het misschien interessant om in overleg te gaan met uw adviseur.

Valt de grond in box 3?

Evenals spaargelden en een aandelenportefeuille zal uw aankoop waarschijnlijk worden aangemerkt als ‘box 3 vermogen’.

Uw eigendom moet u waarschijnlijk waarderen tegen de verkrijgingsprijs. Grondzaken Nederland adviseert contact op te nemen met uw belastingadviseur voor een juist advies voor u.

Wat houdt ruilverkavelingsrente in?

Als de overheid kosten heeft gemaakt voor een herinrichting van het landschap, maakt zij aanspraak op ruilverkavelingsrente.

Ruilverkaveling komt tot stand doordat uit het ruimtelijke ordeningsbeleid, milieubeleid of plattelandsbeleid, gronden worden herverdeeld die eigendom zijn van agrariërs.
Zo kan het zijn dat een agrariër meer of minder gronden overhoud na de ruilverkaveling. Naast de kosten voor het organiseren van de ruilverkaveling moet er ook verrekend worden met de agrariërs.

Een agrariër die meer gronden heeft gekregen moet betalen en een agrariër die minder gronden heeft gekregen krijgt betaald.
De ruilverkavelingsrente is de methode waarmee dit alles verrekend wordt. De overheid financiert alles voor en krijgt middels deze rente haar geld terug.

De eventuele ruilverkavelingsrente die u moet betalen kan bij uw aangifte inkomstenbelasting worden afgetrokken.
Als er op een perceel ruilverkavelingsrente rust, dan wordt dit in het kadaster geregistreerd onder de benaming “zakelijke lasten”.

Wat is de omgevingswet?

De omgevingswet gaat naar verwachting in 2022 in.

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van het rijk.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaald gebied mag gebeuren. Het plan omschrijft het heden.

Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het gebruik van grond, maar ook over bijvoorbeeld de maximale hoogte en breedte van bouwwerken. Zo wordt er voorkomen dat er bijvoorbeeld op agrarische grond woningen worden gebouwd, de natuurgebieden beschermd blijven en in woonwijken niet iedereen zomaar een garage of dakkapel kan bouwen.

Een bestemmingsplan is een algemeen verbindend voorschrift (AVV), wat inhoudt dat het bindend is voor burgers, bedrijven en (lokale)overheden. Een gemeente kan een bestemmingsplan herzien omdat het huidige bestemmingsplan veroudert is, of omdat de gemeente een ontwikkeling mogelijk wilt maken die in het geldende bestemmingsplan niet mogelijk is.

Hoe verloopt de procedure van een bestemmingsplan?

1 Principeverzoek
Het college van burgemeester en wethouders (“het college”) zal een formeel standpunt innemen of zij – al of niet onder voorwaarden – bereid is om medewerking te verlenen aan het initiatief. Na een positief principebesluit kan het bestemmingsplan worden voorbereid.

2 Voorontwerpbestemmingsplan
Het voorbereiden van het voorontwerpbestemmingsplan bestaat uit het opstellen van de toelichting, de regels en het tekenen van de verbeelding (de plankaart). In deze fase worden meestal ook de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Nadat het voorontwerpbestemmingsplan ambtelijk is getoetst en akkoord bevonden, beslist het college uiteindelijk of het plan ter inzage gelegd mag worden.

3 Inspraak en overleg
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder op het plan reageren. De gemeente stuurt het plan tevens aan de provincie en het waterschap. De gemeente beantwoordt alle ingekomen reacties.

De terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan is geen wettelijke vereiste. Bij plannen die weinig impact op de omgeving hebben kan de gemeente besluiten deze stap over te slaan.

4 Ontwerpbestemmingsplan
Nadat de inspraak- en overlegreacties zijn beantwoord en eventuele aanpassingen in het plan zijn verwerkt, besluit het college het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Dit is een wettelijk verplichte stap.

5 Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ook zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden op het plan reageren door middel van het indienen van een zienswijze. De gemeente beantwoordt alle zienswijzen.

6 Vastgesteld bestemmingsplan
Nadat de ingekomen zienswijzen zijn beantwoord, stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Bij ongewijzigde vaststelling wordt het vaststellingsbesluit binnen twee weken gepubliceerd. Bij gewijzigde vaststelling vindt dit na maximaal zeven weken plaats. Na publicatie start de beroepstermijn van zes weken. Het vaststellingsbesluit staat open voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er zijn drie scenario’s:

 • Geen beroep
  Indien geen beroep is ingesteld treedt het bestemmingsplan een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Het bestemmingsplan is dan tevens onherroepelijk.
 • Wel beroep en geen voorlopige voorziening
  Indien wel beroep is ingesteld, maar geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, maar is dan nog niet onherroepelijk. De gemeente mag een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) verlenen. Een initiatiefnemer mag bouwen of het nieuwe gebruik starten, maar loopt wel het risico dat het gebouwde gesloopt moet worden of het nieuwe gebruik gestaakt, als de rechter het vaststellingsbesluit vernietigd. Het bestemmingsplan is pas onherroepelijk nadat de rechter heeft beslist op het ingestelde beroep.
 • Beroep en voorlopige voorziening
  Indien beroep is ingesteld en verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat de rechter op dat verzoek heeft beslist. Als de (voorzieningen)rechter heeft besloten dan is het bestemmingsplan op dat moment tevens onherroepelijk.

Hoelang kan de procedure van een bestemmingsplan duren?

In de regel duurt dit minimaal 2,5 jaar (uitzonderingen daargelaten).

Vanaf welk bedrag kan ik grond aankopen?

Grondzaken Nederland biedt twee verschillende producten aan, een product met beheer en een product zonder beheer.

Bij het product met beheer biedt Grondzaken Nederland beleggingen aan (en de bemiddelaar bemiddelt daarin) met een aankoopsom van minimaal € 110.000,- vrij op naam. Samen met andere beleggers verwerft u een onverdeeld eigendom.

Bij het product zonder beheer krijgt u een perceel geleverd zonder pacht of enig ander gebruiksrecht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer. U krijgt een gedeelte van het perceel geleverd. Dit gedeelte vormt later een nieuw onafhankelijk perceel met een eigen kadastrale aanduiding. Dit houdt tevens in dat u jaarlijks kosten zult hebben zoals waterschapslasten en dat u het perceel – onder voorbehoud van eventuele kettingbedingen – zelf vrij kunt verhandelen. Dit product is geschikt voor bijna elke beurs.

Op welke criteria worden de locaties geselecteerd?

De eerste twee criteria waaraan ieder perceel moet voldoen zijn:

 • Het perceel mag buiten bepaalde voorwaarde niet vervuild zijn. Middels een ‘verkennend’ bodemonderzoek wordt beoordeelt of de gronden eventueel geschikt zijn voor woningbouw en/of industrie. Zoals het woord al aangeeft betreft het hier slechts een verkennend onderzoek waarmee het risico wordt geminimaliseerd. Bij een eventuele toekomstige aanvraag voor een bouwvergunning zal er nog een uitvoerig bodemonderzoek verricht moeten worden. Het verkennend onderzoek sluit het risico vrijwel uit dat de vergunning na het uitvoerige bodemonderzoek wordt geweigerd of dat er een zware grondsanering moet plaatsvinden.
 • De inkoopprijs voor Grondzaken Nederland moet een marktconforme prijs zijn. Alleen dan kan Grondzaken Nederland een verkoopprijs hanteren waarbij de inkoopprijs voor de koper volgens haar reëel is. U als koper betaald namelijk een hogere (inkoop)prijs dan Grondzaken Nederland, daar Grondzaken Nederland kosten heeft en marge wenst te hebben.

Daarnaast worden er criteria gehanteerd die de kans op een waardestijging moeten verhogen. Dit kunnen zaken zijn zoals:

 • Hebben andere professionele partijen zoals projectontwikkelaars recent nog percelen in de buurt gekocht.
 • Hebben de gemeente en provincie een wens om in de toekomst in het betreffende gebied iets te (laten) ontwikkelen (dit wordt ‘structuurvisie’ genoemd).
 • Heeft er recent op een naburig perceel een positieve bestemmingswijziging plaatsgevonden.
 • Ligt het perceel strategisch gunstig, bijvoorbeeld in de buurt van ontsluitingswegen of grenzend aan – dan wel (gedeeltelijk) omsloten door – andere bebouwing.

Hoe komt de verkoopprijs tot stand?

De door Grondzaken Nederland aangeboden percelen hebben allen in principe als huidige bestemming “cultuurgrond”. Dit kan grasland, agrarische grond, landbouwgrond of een andere benaming zijn. Maar in de basis lopen of liepen er recent nog koeien overheen of verbouwd of verbouwde de boer hier kortgeleden nog gewassen op.

Grondzaken Nederland koopt haar percelen via de tussenkomst van rentmeesters. Rentmeesters hebben onder meer de opdracht om te zoeken naar percelen die een potentiële kans hebben om toekomstig van bestemming te wijzigen naar een hogere bestemming. Van landbouwgrond naar bijvoorbeeld bedrijventerrein of woningbouw. Zo’n hogere bestemming betekend ook een hogere waarde.

De verkoopprijs is opgebouwd uit de agrarische waarde (dit is de waarde conform de huidige bestemming) vermeerderd met een opslag voor de verkopende boer. De boer weet namelijk ook dat zijn perceel potentie heeft. Daarnaast moet de rentmeester voor zijn werkzaamheden worden betaald. Vaak koopt de rentmeester zelf of middels een vennootschap het perceel aan en verkoopt deze aansluitend door aan Grondzaken Nederland.

Grondzaken Nederland maakt aansluitend kosten voor o.a. het bodemonderzoek. Daarnaast moet Grondzaken Nederland bij een verkooprealisatie de bemiddelaar betalen en ook haar eigen kosten financieren. Uiteindelijk wil Grondzaken Nederland zelf ook nog wat winst overhouden.

Om voorgaande financiële posten te kunnen dekken en een marge voor zichzelf over te houden, hanteert Grondzaken Nederland een verkoopprijs die maximaal vijf keer de inkoopprijs (inclusief direct aan het perceel gerelateerde kosten) bedraagt.

Kan ik de grond ook schenken?

Ja, dat is mogelijk. Voorwaarde hierbij is wel dat de begunstigde op de hoogte is van de consequenties en akkoord gaat met de notariële overdracht.

Is de begunstigde jonger dan 18 jaar, dan zal de wettelijke voogd moeten tekenen. Al staat de grond op naam van deze minderjarige begunstigde, de wettelijke voogd zal tot het 18e jaar verantwoordelijk zijn.

Aan een schenking kunnen fiscale gevolgen zitten.

Mag ik zelf gaan bouwen na een bestemmingsplanwijziging?

Als het geen aanbiedingsplicht in de akte van levering is gesteld, dan wel.

In het geval dat u belegt in een onverdeeldheid (minimaal € 110.000,- vrij op naam) dan is het antwoord ‘nee’. De huidige eigenaar heeft dan een aanbiedingsplicht aan de beheerder tegen een marktconforme prijs zodra er een onherroepelijk bestemmingsplanwijziging is. Op een marktconforme wijze wordt de verkoopprijs bepaald. Een en ander wordt nader uitgewerkt in de akte van levering.

Kan ik mijn eigen notaris gebruiken?

Bij voorkeur heeft Grondzaken Nederland dit voor de overdracht van het eigendom niet. Het gebruik van de door Grondzaken Nederland gekozen notaris voor een bepaald perceel is efficiënter. Natuurlijk kunt u uw “eigen” notaris gebruiken voor het legaliseren van een volmacht. Zodoende kunt u bij een door u bekende notaris alle eventuele vragen stellen.

Maar staat u erop om een notaris naar eigen keuze te gebruiken dan kan dit normaliter na goed overleg met Grondzaken Nederland.

Wat maakt aankopen in grond aantrekkelijk voor mij?

Naar verwachting telt Nederland in 2035 18,8 miljoen inwoners. Mede door dit aantal zal de vraag naar woningen vanzelfsprekend toenemen. Om aan de groeiende vraag te voldoen, moeten tussen 2020 en 2030 in totaal 845.000 woningen gebouwd worden. Momenteel is er een tekort van 331.000 woningen (4,2 procent van de woningvoorraad). De inzet is om dit tekort terug te brengen naar 2% in 2035.

Bron: Rijksoverheid.

Is het kopen van grond dan een interessante aankoop voor u?

Wij denken van wel. Eigenlijk is grond een heel logische aankoop voor de langere termijn. Om een paar punten op te noemen:

 • Grond komt er niet meer bij, bebouwing wel;
 • Grond is minder conjunctuurgevoelig;
 • Grond is een fysiek bezit en vrij verhandelbaar;
 • Levering via notaris en eigendomsverklaring kadaster;
 • Risico spreiding door aankopen op meerdere locaties;
 • Grond stijgt normaliter in waarde, door autonome waardegroei;
 • Grond is ten opzichte van ander bezit relatief waarde vast;
 • Grondlocaties bevinden zich in Nederland;
 • De nieuwe omgevingswet;
 • Geschikt voor bijna iedere beurs;
 • Geschikt voor zowel zakelijk als privé;
 • Gezien de woningnood is grond een vereiste voor toekomstige bouwlocaties.

Heb ik na de overdracht nog verplichtingen naar Grondzaken Nederland?

Na de overdracht heeft u geen verplichtingen meer naar Grondzaken Nederland noch Grondzaken Nederland naar u.

Wat is een structuurvisie?

In een structuurvisie wordt de visie op het ruimtelijk beleid voor de hele gemeente, provincie of een ander administratief gebied beschreven. Hierin vertelt het bevoegde gezag bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden, waar de natuur behouden blijft en waar de economische structuur versterkt moet worden.

Deze structuurvisie heeft geen juridische status in het kader van de Wet ruimtelijke ordening. Het is voor de opsteller wel een voor zichzelf bindend en richtinggevend document waarin de streekplangebieden (en grote bestemmingsplannen) in hun onderlinge samenhang worden bezien.

Wat is de Wet ruimtelijke ordening (Wro)?

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is een Nederlandse wet die regelt hoe ruimtelijke plannen in Nederland tot stand komen en gewijzigd worden. Zowel het Rijk, de provincies als de gemeente hebben de bevoegdheid om ruimtelijke plannen op te stellen.

Kan ik onteigend worden?

Dit kan als de eigenaar zijn perceel niet tegen een marktconforme prijs kan verkopen.

Voor het realiseren van projecten – zoals de aanbouw van een woonwijk of de realisatie van een bedrijventerrein – heeft de overheid grond nodig. Die grond is vaak in handen van particulieren of bedrijven. Als de grondeigenaar en de overheid het niet eens kunnen worden over de aankoop of de vergoeding, dan kan de overheid een zogenaamde onteigeningsprocedure inzetten.

Is het verstandig om mijn aankoop te bespreken met derde?

Dit is geheel uw eigen keus. Grondzaken Nederland adviseert u om geen enkele aankoopbeslissing alleen te doen.

Kan ik uitgaan van de verkregen informatie van de bemiddelaar en Grondzaken Nederland?

U heeft een eigen verantwoordelijkheid en onderzoeksplicht om goed te overwegen of deze aankoop bij u past; die afweging kan Grondzaken Nederland niet voor u maken. Als u zich bij uw aankoopbeslissing uitsluitend laat leiden door de informatie van Grondzaken Nederland en de bemiddelaar, dan is dit geheel uw eigen verantwoording. Als u beslist om over te gaan tot een aankoop moet u het bedrag op lange termijn kunnen missen. U moet de rit tot en met een bestemmingsplanwijziging kunnen uitzitten.

Waar kan ik de informatie vinden voor ruimtelijke plannen?

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Ben ik verplicht om bij de overdracht aanwezig te zijn?

Normaliter mag u met een volmacht deelnemen. Door het ondertekenen van een notariële volmacht biedt u een persoon die u vertrouwt, zoals u partner en/of kinderen, een goede vriend of de notaris, de mogelijkheid om namens u rechtshandelingen te verrichten. Het notariaat ontvangt u bij voorkeur het liefst persoonlijk op het notariskantoor voor transport.

Mijn vraag staat er niet tussen?

Staat uw vraag er niet tussen? Stel hem dan hier.

Wij proberen deze dan zo snel mogelijk voor u te beantwoorden.  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wilt u meer weten over een aankoop in grond of wat voor u de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met onze bemiddelaar.